top of page

WYKAZ PUBLIKACJI DOKTORA GRZEGORZA  LUBEŃCZUKA

 

Model służby cywilnej w instytucjach Wspólnot Europejskich po reformie Kinnocka, [w:] Biurokracja. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006 r., red. Jan Łukasiewicz, Rzeszów 2006; s. 382-389

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako element wspólnej polityki Unii Europejskiej w dziedzinie transportu, [w:] Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rzeszów – Krasiczyn 27-30 maja 2007 r., red. K. Lejda, K. Rajchel, S. Wieczorek, wyd. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza s. 293-300

 

Uwarunkowania prawne obrotu produktami leczniczymi w  kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, red. H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Warszawa 2011, s. 583-596, współautor: A. Wołoszyn

 

Normatywne uwarunkowania reformy systemu ochrony zdrowia [w:] System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, red. E. Nojszewska, Warszawa 2011, s. 563-581, współautor: A. Wołoszyn

 

Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa 2013 r., ss. 563, współautor: K. Sikora

 

Podstawowe aspekty globalizacji bezpieczeństwa wewnętrznego. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania i modele eliminacji zagrożeń, rozdział III [w:] Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, red. M. Zdyb,  Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-3475-4, s. 88-103.

 

Bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna, rozdział VII, [w:] Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekty materialnoprawne, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-1379-7, s. 162-178

 

Działalność lecznicza – pojęcie oraz formy i zasady wykonywania, Studia Iuridica Lublinensia 2014, Tom XIII, s. 65-88, współautor: A. Wołoszyn-Cichocka

 

Samorząd terytorialny w Republice Portugalskiej, [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2015, s. 314-331

 

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako instrument oddziaływania na rynek produktów leczniczych [w:] Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, red. A. Powałowski, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-8171-8, s. 510-525, współautor: A. Wołoszyn-Cichocka

 

Reglamentacja działalności leczniczej, [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, red. L. Bielecki, J. Mojak, A. Żywicka, Lublin 2017, ISBN 978-83-64527-57-9, s. 249-271, współautor: A. Wołoszyn-Cichocka

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych, [w:] Prawna ochrona zdrowia pacjenta, red. J. Pacian, Warszawa 2017, ISBN 978-83-200-5333-3, s. 31-45, współautor: A. Wołoszyn-Cichocka

 

Regulation and deregulation as Developmental Tendencies in Public Economic Law, [w:] Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, Lublin 2017, ISBN 978-83-7784-968-2, s. 197-205

 

Prawo równego dostępu do służby publicznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G  IUS 2017, vol. LXIV, 2, s. 47-60

 

Nabycie i utrata statusu prawnego przedsiębiorcy, Studenckie Zeszyty Naukowe 2018, vol. XXI, 36, s. 153-166

 

Ograniczenia w zakresie wykonywania przewozów okazjonalnych jako przykład dysfunkcji publicznego prawa gospodarczego, [w:] Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, red. M. Zdyb, E. Kruk, G. Lubeńczuk, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8087-7, s. 469-482

 

Humanitarian Protection of Animals Used for Economic Purposes, [w:] Ochrona prawna zasobów naturalnych, red. J. Stelmasiak, E. Kruk, G. Lubeńczuk, Lublin 2018, ISBN 978-83-227-9064-9, s. 157-168

 

 Redakcja:

Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8087-7, współredakcja: M. Zdyb, E. Kruk

 

Ochrona prawna zasobów naturalnych, Lublin 2018, ISBN 978-83-227-9064-9, współredakcja: J. Stelmasiak, E. Kruk

 

Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, Lublin 2017, ISBN 978-83-7784-968-2, współredakcja: E. Kruk, T. Drab

 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G  IUS 2017, vol. LXIV, 2, współredakcja: M. Zdyb, E. Kruk

 

Studenckie Zeszyty Naukowe 2018, vol. XXI, 36, Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy, współredakcja, E. Kruk, M. Bonarek

bottom of page